SSD Corsair 128GB SATA 3 6Gb/S Dùng Cho Server Bootrom - Vi Tính An Phát