Máy Chủ Server Bootrom mã 09 Chạy 50 Tới 70 Máy Trạm - Vi Tính An Phát