Máy Chủ Server Bootrom Mã 08 Chạy 30 Tới 50 Máy Trạm - Vi Tính An Phát