Card Lan Intel Dual Port 1Gb Dùng Cho Server Bootrom - Vi Tính An Phát